\

Algemene Voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden voor alle aankopen in de webwinkel. Heeft u een vraag hierover, neem dan contact op via info@joukie.nl.

Algemeen

 1. Joukie is een eenmanszaak, gevestigd in Bennebroek, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 54765048.
 2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 • Bedenktijd: termijn waarbinnen consument gebruik kan maken van diens ontbindingsrecht.
 • Consument: de natuurlijke persoon, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat of wenst aan te gaan met de webwinkel Joukie.
 • Dag: kalenderdag
 • Duurzame gegevensdrager:
 • Ontbindingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 • Webwinkel: Joukie, te bereiken via www.joukie.nl
 • Overeenkomst op afstand: overeenkomst tussen consument en webwinkel, op afstand tot stand gekomen door gebruikmaking van een daartoe bestemd systeem.
 1. Alle geproduceerde werken door Joukie en getoonde werken op en/of via de website, zoals teksten, afbeeldingen en video’s, mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Joukie worden verveelvoudigd, geëxploiteerd of aan derden ter beschikking gesteld worden.
 2. Joukie is een webwinkel waar fysieke producten, digitale documenten, online cursussen en andere diensten op afstand overeenkomen of gekocht kunnen worden.
 3. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument/koper het aanbod van de webwinkel aanvaard en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden.
 4. Joukie bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Tot het moment dat Joukie deze bevestiging heeft verzonden kan consument de overeenkomst ontbinden.
 5. In uitzondering op lid 5 komt de overeenkomst slechts tot stand nadat Joukie, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte is gesteld of consument aan diens betalingsverplichtingen kan voldoen en van overige feiten en factoren die van belang zijn om op verantwoorde wijze een overeenkomst op afstand aan te kunnen gaan. Bij voldoende weigeringsgronden heeft Joukie het recht de overeenkomst niet aan te gaan, te ontbinden of aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.
 6. Consument gaat er mee akkoord dat voor communicatie gebruik gemaakt mag worden van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, waaronder communicatiemiddelen die gebruik maken van een internetverbinding.
 7. Bij de aankoop van fysieke producten heeft de consument het recht deze koopovereenkomst te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van het product. De consument dient van deze ontbinding binnen 14 dagen schriftelijk melding te maken bij Joukie, waarna het product op kosten van de consument binnen 14 dagen retour gezonden dient te worden aan Joukie.
 8. De consument zal tijdens deze periode zorgvuldig omgaan met product en verpakking. Consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de beoordeling van het product.
 9. De producten dienen gezamenlijk met alle geleverde toebehoren en zoveel mogelijk in de originele staat en verpakking aan Joukie geretourneerd te worden, conform de door Joukie verstrekte duidelijke en redelijke instructies.
 10. In geval van ontbinding komen de kosten van de retourzending voor rekening van de consument. De consument krijgt eveneens de mogelijkheid om te kiezen voor een waardebon, conform het aanschafbedrag van het product. Wanneer de consument kiest voor een waardebon, komen de kosten van de retourzending voor rekening van Joukie.
 11. Joukie vergoed de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding. Joukie gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt.
 12. Consument doet in het geval van digitale inhoud, niet verstrekt op een gegevensdrager uitdrukkelijk afstand van het recht op ontbinding. Bij de start van het downloaden kan de consument de overeenkomst niet meer ontbinden.
 13. Bij een online cursus is er sprake van digitale inhoud. Consument, die tevens cursist is, doet uitdrukkelijk afstand van het recht op ontbinding. Bij toegang tot de online cursus kan de consument de overeenkomst niet meer ontbinden. De online cursus is persoonsgeboden. De inhoud van de cursus en de inloggegevens mogen nooit met derden gedeeld worden. Indien het vermoeden bestaat dat hier sprake van is, mag Joukie de toegang tot de cursus blokkeren.
 14. Voor cursussen of workshops op een bepaalde dag en tijdstip, waarvoor aanwezigheid van de consument, die tevens cursist is, op die datum en dat tijdstip nodig is, is het ontbindingsrecht uitgesloten.
 15. Producten op maat worden volgens specificaties van de consument vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument en/of zijn duidelijk voor een specifieke persoon bestemd. Voor producten op maat is het ontbindingsrecht uitgesloten.
 16. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Joukie kenbaar heeft gemaakt.
 17. Joukie zal bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen leveren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. Joukie zal tijdig melding maken van vertragingen in de levering.
 18. Fysieke producten worden geleverd door PostNL. Joukie doet enkel uitspraken over de datum van verzending.
 19. Consument heeft het recht te ontbinden wanneer levering slechts na deze 30 dagen plaatsvindt of plaats kan vinden zonder dat dit vooraf is overeengekomen. Joukie zal bij ontbinding de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen 14 dagen vergoeden.
 20. Het risico van beschadiging of vermissing van producten gaat over op consument op het moment van bezorging aan consument of een door hen vooraf aangewezen derde, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 21. Op overeenkomsten tussen Joukie en consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 22. Klachten dienen zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen nadat consument/koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden gemeld bij Joukie. Binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht zal Joukie de klacht beantwoorden en waar mogelijk een oplossing voorstellen.

Versie juli 2021

Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.